Gratis intake gesprek inplannen? Mail naar info@cyber-proof.com

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van

welke aard dan ook tussen Cyber Proof (hierna te noemen ‘Cyber Proof’) en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1 Definities

 1. Cyber Proof ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 62004093
 2. De Opdrachtgever: degene die met Cyber Proof de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Cyber Proof’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Cyber Proof’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 5. Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ‘Cyber Proof’ en Opdrachtgever.

2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Cyber Proof’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht ‘Cyber Proof.’ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Cyber Proof’. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien ‘Cyber Proof’ deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. ‘Cyber Proof.’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Cyber Proof.’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Cyber Proof.’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3. ‘Cyber Proof’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

3 Overeenkomst

 1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en ‘Cyber Proof’ een overeenkomst van opdracht.

4 Algemene verplichtingen van partijen

 1. ‘Cyber Proof’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever en ‘Cyber Proof’ zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan ‘Cyber Proof.’, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever en ‘Cyber Proof’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 1. ‘Cyber Proof’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

5 Duur overeenkomst

 1. ‘Cyber Proof’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Indien door ‘Cyber Proof’ in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de

Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Cyber Proof.’ worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Cyber Proof.’ zijn verstrekt, heeft ‘Cyber Proof.’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter

beschikking heeft gesteld. ‘Cyber Proof.’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Cyber Proof’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6 Betaling en incassokosten

1.Cyber Proof start met de werkzaamheden, wanneer de volledige factuur is voldaan.

 1. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente

verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de

gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,

deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,—

 1. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 1. ‘Cyber Proof’ is gerechtigd de prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van de CBS-prijsindex:

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100.

3 / 4

7 Auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van ‘Cyber Proof’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

8 Aansprakelijkheid

 1. ‘Cyber Proof’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Cyber Proof.’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ‘Cyber Proof’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ‘Cyber Proof’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. ‘Cyber Proof’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Cyber Proof’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de

tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij ‘Cyber Proof’ te zijn ingediend.

9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Cyber Proof’ voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Intellectueel eigendom
 3. ‘Cyber Proof’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Cyber Proof.’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Cyber Proof behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

10 Geschillen

 1. Geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Cyber Proof’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan

worden beslist door de rechter van de vestigingsplaats van ‘Cyber Proof’

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

11 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming

van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.